Αιτήσεις για πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2012 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ.

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών, υπεύθυνων επιτηρητών, υπεύθυνων σωματείου και υπεύθυνων ασφαλείας.

ΕΔΩ Η ΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Αίτηση για εκπαίδευση επιτηρητών μπορούν να υποβάλουν σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι κατέχουν την πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(2), στο Μητρώο Επιτηρητών δεν εγγράφεται οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο:

2.1 δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2. δεν κατέχει την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

2.3 έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει του περί Αποκαταστάσεως

Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

2.3.1 Ανθρωποκτονία, βιασμό, φόνο εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου

2.3.2 εμπρησμό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες

2.3.3 εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.4 παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Α, Β ή Γ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.5 επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης ή πραγματικής σωματικής βλάβης

2.3.6 παράνομη κατοχή ή κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.7 ληστεία, διάρρηξη, κλοπή, απαίτηση περιουσίας με απειλές, απαγωγή, κακόβουλη ζημιά ή αιμομιξία

2.3.8 εμπορία ενηλίκων προσώπων, εμπορία παιδιών, εμπορία και εκμετάλλευση ανθρωπίνων οργάνων, εκμετάλλευση στην εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων προσώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, παιδική πορνογραφία και διατήρηση οίκουανοχής, κατά παράβαση του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.9 παιδική πορνογραφία κατά παράβαση του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.10 διατήρηση ή χρησιμοποίηση ή φροντίδα ή διεύθυνση ή ενασχόληση με τη διεύθυνση οποιουδήποτε παιγνιδιού, κατοχή οποιωνδήποτε οργάνων ή συσκευών που έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο τέτοιων παιγνιδιών, κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.11 κατοχή ή έλεγχο μηχανής τυχερού παιγνιδιού ή εισαγωγή ή κατασκευή μηχανής τυχερού παιγνιδιού κατά παράβαση του περί Στοιχημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

2.3.12 μη απαγόρευση της εισόδου ανηλίκων προσώπων σε υποστατικό όπου παρέχονται υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση του περί Στοιχημάτων Νόμου·

2.3.13 παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας κατά παράβαση του περί Στοιχημάτων Νόμου

2.3.14 αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

2.3.15 οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στο Νόμο ή σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού

2.4 έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την Αστυνομία ή το Στρατό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας

2.5 κατέχει θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εκτός αν κατέχει άδεια σύμφωνα με τον οικείο νόμο

2.6 είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων

ουσιών

2.7 πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, δύναται να εμποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του: Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να ζητά από τον αιτητή να προσκομίσει ειδικό ιατρικό πιστοποιητικό από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό σε σχέση με την κατάσταση της ψυχικής του υγείας

2.8 είναι κατασκευαστής ή έμπορος ή πωλητής όπλων και πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών

2.9 κρίθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο ή να ασκεί τα καθήκοντα του επιτηρητή.

  1. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από:

– τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού Επίσης, το έντυπο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού

Αθλητισμού (www.cyprussports.org)

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
  • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (για Κύπριους πολίτες και πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
  • Αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (Certificate of Registration) (για πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης )
  • Φωτοτυπία απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή της Ελλάδας που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική ή φωτοτυπία άλλου αποδεκτού από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τεκμηρίου για την πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Απόδειξη κατάθεσης για το τέλος εκπαίδευσης και εγγραφής στο Μητρώο Επιτηρητών Σταδίων ύψους €30. Η κατάθεση των €30 μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στον πιο κάτω λογαριασμό: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Αριθμός Λογαριασμού: 143-01-G43690-01.
  1. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου στην Επιτροπή Επιτηρητών, Ταχ.

Θυρίδα 24804, Έγκωμη, 1304 Λ/σία, με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 08η Ιουνίου, 2022.

  1. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.