ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο ΔΟΞΑ Θ.Ο.Ι. Κατωκοπιάς καλεί τα μέλη του στη Γενική Καταστατική Συνέλευση που θα συνέλθει την Τρίτη 11/06/2019 ώρα 20:00 στο οίκημα του Σωματείου στην Περιστερώνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων του Σωματείου για το 2018
  3. Ερωτήσεις Μελών και συζήτηση για την Λογοδοσία και για τις Οικονομικές Καταστάσεις
  4. Τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του περί σωματείων και ιδρυμάτων νόμο του 2018
  5. Διάφορα

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου θεωρείται απαραίτητη.

 

*Σημείωση: Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου,

 

(α) Κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.